O projekcie

Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Werbkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kat. I. Gospodarka wodno-ściekowa, rozpoczęła realizację projektu którego głównym celem jest poprawa stanu, zachowanie bioróżnorodności i zapobieganie degradacji środowiska naturalnego oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury komunalnej niezagrażającej zdrowiu i życiu mieszkańców.

 

 

Projekt obejmował wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Werbkowice wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do granic nieruchomości . Zakres projektu :

1.Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej -11968,5 m

2.Budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej -2 483,0 m

3.Długość przyłączy do granicy nieruchomości -1563,0m

4.Ilość przyłączy-241szt,

5. Przepompownie ścieków–8 szt.

6. Monitoring przepompowni ścieków za pośrednictwem internetu - 4.00 kpl.

Ponadto roboty budowlane – drogowe polegające na naprawie dróg.

 

logotypy